heksaverbum

Temat: Raport z kontroli usług remontowo-budowlanych
Ponad połowa przedsiębiorców działających w branży remontowo-budowlanej, których na zlecenie Prezesa UOKiK skontrolowała Inspekcja Handlowa (IH), narusza interesy konsumentów. Nieprawidłowości dotyczyły między innymi niewłaściwej jakości świadczonych usług oraz nieterminowego rozpatrywania reklamacji

Ze względu na wzmożony popyt na usługi remontowo-budowlane przed końcem roku (związany przede wszystkim z faktem, że jest to ostatnia szansa na skorzystanie z ulgi podatkowej) Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę przedsiębiorców działających w tej branży. U ponad połowy spośród 91 przedsiębiorców nią objętych stwierdzono nieprawidłowości.

IH zakwestionowała między innymi niewłaściwą jakość świadczonych usług i ich nieterminowe wykonanie (w niektórych przypadkach opóźnienia sięgały 6 miesięcy), zbyt długie rozpatrywanie reklamacji oraz brak uwidocznionych cenników. Szczególnie niepokoi fakt, że co szósty ze skontrolowanych podmiotów nie zawierał ze zleceniodawcami żadnych kontraktów na piśmie – proponując pozornie tańsze usługi.
Aż 70 proc. przedsiębiorców, którzy zawarli umowy, stosowało praktyki, które mogą ograniczać prawo konsumentów do dochodzenia roszczeń. IH zakwestionowała między innymi nieprowadzenie rejestru reklamacji, a także nieokreślanie w umowach terminu realizacji usługi ani wykorzystanych do jej wykonania materiałów.

W następstwie kontroli Inspekcja Handlowa skierowała do przedsiębiorców ponad 40 wystąpień z żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto inspektorzy nałożyli 21 mandatów, a także skierowali wnioski do policji i Urzędu Kontroli Skarbowej. W kilkunastu przypadkach podjęte przez kontrolujących mediacje doprowadziły do uzyskania dla konsumentów upustów cenowych lub naprawy źle wykonanych robót.
Opisywana kontrola została zlecona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wyegzekwowania praw konsumentów na rynku usług remontowo-budowlanych. We wrześniu bieżącego roku Urząd zbadał wzorce umowne stosowane przez 137 przedsiębiorców z tej branży. Niemal dwie trzecie (85 przypadków) ze zbadanych dokumentów zawierało sprzeczne z prawem klauzule naruszające interesy słabszych uczestników rynku. Zakwestionowano między innymi postanowienia, w których przedsiębiorcy zastrzegali sobie możliwość jednostronnego zmieniania kontraktu, nakładające na konsumenta rażąco wysokie opłaty za odstąpienie od umowy czy też ograniczające odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi (na przykład jakość użytych materiałów).

Tekst wzięty z http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_ed...owe/art119.html
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1251Temat: Malowanie wnętrz. Pełen zakres usług glazurniczych itp..


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług firmy remontowo-budowlanej PL-BUD
Działamy na terenie Warszawy i okolic.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług budowlanych, remontowych i wykończeniowych - wysokiej jakości wykończenia wnętrz. Firma PL-BUD ma bardzo duże doświadczenie w układaniu płytek glazury, terakoty, gresu. Specjalizujemy się również w wykonywaniu wysokiej jakości gładzi gipsowej oraz malowaniu mieszkań. Proponujemy usługi i instalacje elektryczne, wodne, grzewcze. Posiadamy własny transport, pomagamy w doborze oraz zakupie materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia.

Dokonujemy bezpłatnych wstępnych wycen na podstawie planów i projektów lub po prostu podstawowych informacji takich jak zakres prac i metraż. Bo otrzymać wstępną wycenę wystarczy przesłać jak najwięcej informacji o zleceniu na nasz e-mail. Dokładną wycenę sporządzamy na miejscu po obejrzeniu i omówieniu zakresu prac. Zazwyczaj dokładna wycena niewiele różni się od wstępnej. Po ustaleniu wszystkich szczegółów sporządzamy rzetelną umowę. Na wykonane prace udzielamy pisemnej gwarancji.


Zakres usług:

* kompleksowe remonty łazienek
* malowanie mieszkań (już od 6zł za m2),
* gładzie gipsowe
* układanie płytek (od 40 zł za m2),
* układanie paneli podłogowych
* obniżania sufitów
* instalacje wodno-kanalizacyjne
* montaż grzejników,
* budowy ścian działowych,
* remontu instalacji elektrycznej (wymiana okablowania, gniazdek i włączników),
* adaptacja poddaszy,
* innych prac

Informacje kontaktowe:

Telefon:
512-891-245 Tomasz Luberek

e-mail:
pl-bud@o2.pl
Źródło: babice.fora.pl/a/a,2047.html


Temat: bajoro-jezioro koło śmietnika
Witam,
moim zdaniem z obecnym Administratorem będziemy się tak bujać i bujać.

Otrzymałem ofertę od firmy administrującej, która nasze problemy (wsześniej innych wspólnot załatwia w ramach opłaty za zarzadzanie).

Poniżej wycinek z oferty ale jakże istotny:
...........

PROTOKOLARNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Niniejsza usługa polega na pełnej weryfikacji dokumentacji związanej z nieruchomością i jej utrzymaniem. Z punktu widzenia Zarządu Nieruchomości stanowi to podstawę normalnego i bieżącego jej funkcjonowania i składa się z:

Uzgodnienia z byłym administratorem lub zarządcą trybu przejęcia nieruchomości ;
Weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach ;
Zebrania brakujących aktów notarialnych ;
Analizy stanu wszystkich wymaganych dokumentów oraz zlecania i egzekwowania ich uzupełnienia, w tym między innymi:
1.dokumentacji technicznej budynku
2.instrukcji obsługi i eksploatacji
3.decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania
4.aktualnych protokołów przeglądów technicznych
5.ksiąg obiektu budowlanego
6.dokumentacji administracyjnej
7.dokumentacji eksploatacyjnej
8.dokumentacji finansowej
9.innych.
Przejęcia spraw w toku i ich dokumentacji (prace remontowe itd.) ;
Weryfikacji podpisanych umów ;


EGZKWOWANIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELI Z TYT. GWARANCJI I RĘKOJMI NA CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI

Usługa dotyczy budynków maksimum 3-letnich i obejmuje
Zlecenie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu budynku
Analizę i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa)
Realizację, bądź nadzór nad realizacją wybranego sposobu egzekwowania

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy współpracę w zakresie obsługi prawnej nieruchomości. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jako zarządcy nieruchomości i współpracy z wybraną kancelarią prawną, jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, jakie stoją przed Właścicielami Nieruchomości. W zakres tej usługi wchodzi reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne.
Umowa jest zawierana ze współpracującą z nami kancelarią.


Protokolarne przejęcie nieruchomości - Bezpłatnie w ramach Zarządzania

Egzekwowanie uprawnień Właścicieli Lokali z tyt. rękojmi i gwarancji oraz z innych tytułów na części wspólne nieruchomości - Bezpłatnie w ramach Zarządzania

Pełna obsługa prawna nieruchomości - Do uzgodnienia
...........................

Ich referencje to naprawde długa lista.
Źródło: nowawola.net/viewtopic.php?t=100


Temat:
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości,
tworzy wspólnotę mieszkaniową. Dla powstania wspólnoty mieszkaniowej nie jest zatem konieczne dokonywanie, celem przystąpienia do niej, jakichkolwiek czynności dodatkowych, gdyż każdy, kto jest właścicielem lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, niezależnie od jego przeznaczenia, jest też członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Tak więc przynależność do wspólnoty ma charakter przymusowy i nie jest
uzależniona od oświadczenia woli złożonego przez właściciela lokalu
polegającego na wyrażeniu chęci przynależności do niej.

Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej. Jednostka ta posiada jednak zdolność do czynności
prawnych, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, co wynika wprost z ustawy o własności lokali, natomiast majątek wspólnoty nie stanowi jej wyodrębnionej od majątków członków wspólnoty masy majątkowej, jest tylko przedmiotem ich ustawowej współwłasności.

Wspólnota mieszkaniowa może więc być stroną wszelkiego typu występujących w obrocie prawnym i gospodarczym umów, takich jak umowy kupna-sprzedaży, umowy o świadczenie i wykonanie różnego rodzaju usług (w tym także np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wykonanie robót i prac wszelkiego rodzaju), umowy o pracę (czyli może być pracodawcą), a także umowy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (np. umowy najmu, podnajmu, dzierżawy).

Ponadto wspólnota mieszkaniowa ma tzw. zdolność sądową, czyli może pozywać i być pozywana, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Oznacza to także, że wspólnota mieszkaniowa może być, w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), stroną postępowań administracyjnych i podatkowych.

W zakresie praw i obowiązków zarówno wspólnoty mieszkaniowej, jak i jej
członków ustawodawca nie wprowadził żadnego uwarunkowanego liczbą lokali wyodrębnienia lub podziału. Zróżnicowanie to zostało natomiast wprowadzone w przedmiocie dotyczącym zarządu nieruchomością.

Każdy z właścicieli lokali ma prawo do korzystania nie tylko ze stanowiącego jego własność lokalu, ale także do współkorzystania, w sposób nienaruszający praw innych właścicieli, z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Równocześnie z przyznanymi uprawnieniami ustawodawca nałożył na właścicieli wiele obowiązków. Do najważniejszych z nich należy konieczność ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu stanowiącego jego własność, ponoszenia nakładów koniecznych dla zapewnienia prawidłowego stanu lokalu, ale także obowiązek ponoszenia ciężaru kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, poprzez uczestniczenie w nich.

Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną ustawodawca zaliczył w
szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej
nieruchomości wspólnej, opłaty za antenę zbiorczą i windę, wydatki na
utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, a także, jeśli nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne. var _r = document.referrer ? encodeURIComponent(document.referrer) : ''; var _w = encodeURIComponent(document.location.href); var _e = document.inputEncoding ? document.inputEncoding : document.charset; document.write('');
Źródło: koszalin.fora.pl/a/a,83.html


Temat: Koleją na warszawskie lotnisko?

Kolejowy przewoźnik dla lotniska Okęcie
Konrad Majszyk 08-01-2008, ostatnia aktualizacja 08-01-2008 03:45
www.rp.pl/artykul/81899.html
grafik.rp.pl/grafika/81899,98219,9.jpg
Dzisiaj zarząd miasta ma podjąć decyzję w sprawie wyboru operatora dla linii kolejowej między centrum Warszawy i lotniskiem na Okęciu. Decydenci biorą pod uwagę dwa scenariusze: ogłoszenie przetargu albo zlecenie tej usługi z wolnej ręki Szybkiej Kolei Miejskiej.

Polskie Linie Kolejowe obiecują, że do 2010 roku ma się zakończyć remont 8,6 km torów między Dworcem Zachodnim i stacją Służewiec oraz budowa od tej ostatniej 1,6-km odcinka do gotowej od roku stacji pod lotniskiem.

Z kim miasto podpisze 15-letnią umowę przewozową na obsługę tej trasy? Tak naprawdę musi podjąć decyzję w sprawie przyszłości swojego przewoźnika: SKM. Kolejka ma zaledwie osiem pociągów, a przygotowania do jej skierowania na nowe trasy zostały częściowo wyhamowane (wbrew obietnicom wyborczym).

– Powierzenie obsługi lotniska SKM byłoby bodźcem do rozwoju miejskiej kolejki – przyznaje dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Leszek Ruta. – Z drugiej strony w przetargu kolejowi konkurenci mogliby zaproponować atrakcyjniejsze warunki.

Według niego miasto ma dużo czasu na wybór przewoźnika.

Innego zdania jest prezes SKM Leszek Walczak, który lobbuje za swoją spółką. Od tego zlecenia uzależnia zakup nowych pociągów.

– Przetarg to tylko strata czasu – mówi Walczak. – Do obsługi linii na lotnisko potrzeba 13 pociągów. A od ich zamówienia do dostarczenia minie co najmniej 1,5 roku.

Prezes Kolei Mazowieckich Halina Sekita zapowiada, że jej spółka także chce wozić pasażerów do lotniska. W jaki sposób, skoro już dziś odmawia rozszerzenia wspólnego biletu z powodu zbyt małej liczby pociągów?– Tylko w 2008 roku dotrze kilkanaście zamówionych przez nas składów. Dostawy są zaplanowane także na kolejne lata – twierdzi Sekita.

Według informacji „Rz” do prestiżowego przetargu stanęłyby też: Przewozy Regionalne, InterCity oraz przewoźnicy prywatni, np. Arriva, PCC Rail czy Veolia.

Pod lotniskowym parkingiem przy Terminalu 1 mamy w tej chwili gotową stację kolejową bez torów. Za dwa lata grozi nam część druga farsy: tory bez przewoźnika.

w 20 minut z lotniska do centrum

Pociągi mają jeździć co 15 minut z lotniska do Dworca Zachodniego. Po drodze powstaną nowe przystanki: pod Al. Jerozolimskimi i ul. Żwirki i Wigury. Z Zachodniego pociągi dojadą na dworce Centralny i Wschodni, gdzie się rozdzielą: połowa pojedzie do Legionowa (a docelowo do nowego lotniska w Modlinie), a połowa do Otwocka.

Źródło: wawkom.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=2524